Informácie o kraji

Naše územie sa nachádza v NP Slovenský kras na juhozápadnej časti východného Slovenska. Najnavštevovanejšími turistickými miestami sú jaskyne, kultúrne a prírodné pamiatky. Pre tých, ktorí obľubujú turistiku ponúka naše územie množstvo peších a cyklistiských trás, ktoré sú vhodné od najmenej náročných až po tých najnáročnejších a stále vedú k zaujímavému cieľu.

Medzi zaujímavosti ďalej patrí produkt Krasturist o.z. Turnianska vínna cesta, na trase od Silickej Jablonice po Moldavu nad Bodvou, ktorá ponúka ochutnávky vín a tradičné regionálne jedlá.Základné údaje MAS OZ KRAS

Počet obyvateľov 11 734
Rozloha 354,41 km2
Hustota obyvateľstva 33,11 na km2
Počet obcí 19
Z toho mestá 0
Počet obyvateľov najväčšej obce 2 435
Administratívne zariadenie okres Rožňava
Administratívne zariadenie kraj Košice
Počet obcí zaradených do pólov rastu 3
Počet obcí nezaradených do pólov rastu 16
% obyvateľstva na území žiadateľa žijúceho
vo vidieckych obciach na úrovni okresu
69%

Členovia MAS OZ KRAS

Členská základňa verejno-súkromného partnerstva je tvorená z verejného sektora 19 obcí (40,43 %), súkromného sektora 28 subjektov (59,57 %). Zo súkromného sektora je podnikateľský sektor zastúpený 17 subjektmi a občiansky sektor 11 subjektmi. Podnikateľský sektor zastupujú podnikatelia, poľnohospodárske družstvá a samostatne hospodáriaci roľníci. Občiansky sektor zastupujú občania, neziskové organizácie z oblasti kultúry , občianske združenia z oblasti kultúry , športu a životného prostredia, rómske združenia, cirkevná reformovaná organizácia.

Samospráva

 • Obec Plešivec
 • Obec Silica
 • Obec Jablonov nad Turňou
 • Obec Bretka
 • Obec Bohúňovo
 • Obec Hrušov
 • Obec Silická Jablonica
 • Obec Gemerská Panica
 • Obec Dlhá Ves
 • Obec Pašková
 • Obec Kunova Teplica
 • Obec Hrhov
 • Obec Slavec
 • Obec Kečovo
 • Obec Ardovo
 • Obec Meliata
 • Obec Silická Brezová
 • Obec Čoltovo
 • Obec Gemerská Hôrka

Tretí sektor

 • Slovenský cykloklub Slovenský Kras
 • Kultúrno výchovné občianske združenie
 • Regionálny rozvoj rómskej kultúry Plešivec
 • Občianske združenie rómov v obci Slavec
 • PAULOS n.o.
 • Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – cirkevný zbor Silická Brezová
 • Csemadok MO Plešivec
 • Občianske združenie Borzova
 • ALMA-centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemeraa o.z.
 • CSEMADOK MO Slavec
 • Rómske občianske združenie Vo farebnom svete
 • KRASTURIST oz
 • Občianske združenie Kandík – Kakasmandikó polgári társulás

Podnikateľský sektor

 • Katarína Benyüsová SHR
 • Ing. Zoltán Ferdinand
 • Ing. Görgei Štefan
 • Družstvo Silická Planina
 • CENTRUM Motyka-Orbán
 • AMICA C s.r.o.
 • Pálenica Hrhov
 • Ubytovanie u Molnára
 • STIVEMONT – Štefan Pekár
 • LSF s.r.o.
 • Dušan Cseresznyés
 • AGROS s.r.o.
 • Attila Fábián – TILAKOV
 • RER plus s.r.o.
 • Csaba Buzai
 • Zoltán Flander
 • Július Szepessy
 • Judita Kiselová
 • Zoltán Csefo
 • Juraj Kohári
 • Valéria Angyalová

Budovanie MAS

Cesta k formovaniu Verejno-súkromného partnerstva na území KRAS viedla cez nasledovné hlavné časové etapy:

 1. rok 2001– 2005 - založenie Mikroregiónu Domica, s cieľom rozvíjať vidiecku turistiku v siedmych oslovených a motivovaných obciach Gemera k spolupráci;
 2. rok 2006 – jún 2007 - založenie verejno-súkromného partnerstva Miestnej akčnej skupiny (MAS) Leader KRAS na báze Zmluvy o konzorciu, začiatok organizovania spoločných environmentálnych a iných akcií, začiatok propagácie Leadra a tvorby stratégie, nadviazanie zahraničnej spolupráce;
 3. júl 2007 – 2009 - transformácia konzorcia MAS Leader KRAS na verejno-súkromné občianske združenie, organizovanie spoločných akcií, vstup združenia do projektu UNDP a KSK, zahraničná spolupráca, mikrograntový program, vytvorenie spoločnej integrovanej stratégie územia.

rok 2001– 2005

V roku 2001 sa sedem obcí (Plešivec, Silica, Dlhá Ves, Kečovo, Ardovo, Gemerská Hôrka, Silická Brezová) spojilo, aby spoločne rozvíjalo vidiecku turistiku ako aj ďalšie oblasti rozvoja vidieka v tomto krasovom území, a tak využilo viaceré konkurenčné danosti mikroregiónu v prospech tvorby, príjmov a zamestnanosti. Z tohto dôvodu založili Mikroregión Domica, registráciou na krajskom úrade v Košiciach. Združenie obcí vychádzalo z katastrálneho prepojenia, historických a prírodných aspektov a tradícii. Aj keď sa počet združených obcí v priebehu času rozširoval, tieto aspekty zostali významným prvkom budovania identity tohto regiónu.

Uvedené obce sa následne stali členmi združenia Euroregión KRAS, ktoré bolo už v tomto čase koncipované ako verejno-súkromné partnerstvo, čo ovplyvnilo aj ďalšie smerovanie Mikroregiónu Domica smerom k rozšíreniu členskej základne o nové sektory. Predprípravné akcie na založenie verejno-súkromného partnerstva prebiehali od roku 2005 . Starostovia obcí organizovali prednášky a stretnutia , kde pozvali podnikateľov a zástupcov tretieho sektora. Tu sa vysvetlila podstata verejno-súkromného partnerstva. Zúčastnení sa na týchto stretnutiach oboznámili so zabehnutým programom LEADER v susedných krajinách ako Česká republika alebo Maďarská republika.


rok 2006 – jún 2007

Dňa 15. mája 2006 starostovia 34 obcí územia Národného parku Slovenský kras a to Ardovo, Bohúňovo, Bôrka, Bretka, Brzotín, Čoltovo, Čučma, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník, Lúčka, Meliata, Pača, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rožňavské Bystré, Rudná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec sa dohodli na oslovení podnikateľov a zástupcov občianskeho sektora so zámerom vytvorenia konzorcia MAS Leader KRAS . Nadväzujúc na to, na území jednotlivých obcí aktivizovali starostovia podnikateľov, občanov a zástupcov spoločenských organizácií a informovali ich o programe LEADER, ktorý susedné štáty Slovenska už v tej dobe aktívne využívali.

V septembri 2006 ako verejno-súkromné partnerstvo organizovalo prvú spoločnú environmentálnu aktivitu pod názvom „Čistenie rieky Slaná“. Obce na seba prebrali organizačnú časť, podnikateľská sféra zabezpečila občerstvenie, logo akcie a letáky. Do tejto akcie boli zapojené aj základné školy z Plešivca, Dlhej Vsi, Gemerskej Hôrky a zo Silice.

Dňa 25.10.2006 sa konalo zakladajúce zasadnutie Rady MAS Leader KRAS v Lipovníku, ktorej sa zúčastnili subjekty z verejného, podnikateľského a občianskeho sektora. Hlavnou tematikou zasadnutia bolo prijatie dôležitých rozhodnutí pre budúcu činnosť konzorcia . Na základe Zmluvy o konzorciu existovalo združenie do júla 2007.

Na pracovnom stretnutí 6.2.2007 prvýkrát začali členovia konzorcia definovať vízie a základy stratégie. Odzneli nasledujúce možnosti :

 • využitie obnoviteľných zdrojov energie,
 • zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy,
 • rozvoj turizmu a agroturizmu,
 • budovanie vodných elektrární,
 • využitie bioenergie,
 • kompostovanie odpadu,
 • paragliding,
 • vypracovanie programov pre turistov,
 • chov rýb na nevyužitých vodných plochách.

V marci 2007 nastal skupinový odchod niektorých obcí z konzorcia. Konzorcium Miestna akčná skupina Leader KRAS v júli 2007 pôsobilo už len na území 19 obcí, ktoré sú aj súčastnými členmi. Túto krízovú situáciu riešila rada dňa 22.3.2007 na svojom zasadnutí.

V čase od 23. do 25. mája 2007 členovia Rady konzorcia MAS Leader KRAS sa zúčastnili na 6. kongrese Europäische ARGE Landetwicklung und Dorferneuerung (ARGE-Rozvoj vidieka a obnova dedín), ktorý sa konal v Poľsku v Kamien Slaski na tematiku "Zjednotená Európa - bohatá na rozmanitosť a výzvy". Na tomto kongrese MAS Leader KRAS požiadalo o členstvo v medzinárodnej organizácii Europäische ARGE Landetwicklung und Dorferneuerung. Naše členstvo v ARGE schválili. Slávnostné podpísanie zmluvy o členstve sa uskutočnilo 6.12.2007 v Mníchove na Ministerstve poľnohospodárstva za prítomnosti pána Ministra Josefa Millera. MAS Leader KRAS sa dostalo aj do rady Europäische ARGE Landetwicklung und Dorferneuerung, s právom jedného hlasu. Dňa 8.10.2007 sa členovia MAS Leader KRAS spoločne s organizáciou Europäische ARGE Landetwicklung und Dorferneuerung zúčastnili na WORKSHOPE "Best Practice" - príklady vidieckeho rozvoja, obnova dedín v Salzburgsku.

Dňa 7. júna 2007 Rada MAS Leader KRAS stanovila strategické koncepcie vidieckeho rozvoja územia KRAS, v týchto troch bodoch:

 • Turizmus a cestovný ruch
 • Agrárne vertikum a eko- turizmus
 • Vnútorný a vonkajší informačný systém MAS Leader KRASu

júl 2007 – 2009

Dňa 3.7.2007 Rada MAS Leader KRAS na svojom zasadnutí v zmysle zákona SR o združení občanov č. 83/1990 Zb. pretransformovala Zmluvu o konzorciu na občianske združenie MAS Leader KRAS. Dňa 14.8.2007 boli stanovy občianskeho združenia MAS Leader KRAS Ministerstvom vnútra SR pod číslom VVS/1/900/90/30494 zaregistrované.

Dňa 23. júla 2007 sa 30 členov z MAS Leader KRAS zúčastnilo na študijnej ceste do maďarskej obce Perkupa. Maďarský partner predstavil svoj program LEADER. Oboznámil našich členov s návodom, ako sa nedostatkom vyhnúť a predstavil ich úspešné projekty v rámci LEADER.

V auguste 2007 bolo územie MAS Leader KRAS vybrané, ako jedno zo šiestich, do projektu Budovania kapacít pre udržateľný regionálny rozvoj v Košickom samosprávnom kraji, realizovaný Rozvojovým programom OSN a Košickým samosprávnym krajom (KSK). Tento výber územia do projektu potvrdil správnosť doterajšieho postupu MAS Leader KRAS, ako aj kvalitu súkromno-verejného partnerstva na území.

Dňa 8.7.2008 bola uzavretá dohoda o spolupráci s verejno-prospešným združením Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Önkormányzati Szövetsége z Maďarska, na organizovanie spoločných podujatí a prehlbovaní poznatkov z aplikácie projektu LEADER.

MAS Leader KRAS zorganizoval ďalšie environmentálne akcie na báze verejno-súkromného partnerstva:

 • Rok 2007 „Chráňme si svetové prírodné dedičstvo Domicu“ ,
 • Rok 2008 „Za krajšie okolie Hrušovských rybníkov“,
 • Rok 2009 „Za čistý turistický chodník Gombasek-Silická Ľadnica“ .

Do akcie sa zapojili deti základných škôl, samosprávy členských obcí, podnikatelia z priemyselných sektorov, agropodnikatelia a zástupcovia z tretieho sektora. Ochrana životného prostredia spojila všetky sektory .

Za podpory Rozvojového programu OSN a KSK bol v novembri 2008 realizovaný mikrograntový program Mikroregión pre všetkých. Občania, podnikatelia a tretí sektor mali možnosť podávať vlastné projekty. Tento mikrograntový program slúžil na vyskúšanie zručnosti a spravodlivosti pri výbere projektov. Na mikrograntovú schému bolo vyčlenených 200.000,–SKK (6 667,–EUR), z toho 50% z vlastných zdrojov. Do výzvy sa prihlásilo 18 subjektov. V decembri 2008 vybrala výberová komisia 10 najlepších projektov. V čase od 1.1.2009 do 30.6.2009 prebehla úspešná realizácia víťazných projektov .