Doprava

Ardovo

Cestná doprava:
Obec je na cestu II/587 napojená cestou III/050145. Do obce premávajú spoje Eurobus a.s.
V obci sú zriadené dve zastávky, severne od rázcestia ciest Ardovo Šturc a v obci pri obecnom úrade.

Ardovo – Plešivec: 4,3 km
Ardovo – Rožňava: 22,7 km


Bohúňovo

Cestná doprava:
Cez obec prechádza medzinárodná cesta E571 so smerom Bratislava-Nitra-Zvolen-Lučenec-Rožňava-Košice.
Osobnú dopravu v obci zabezpečuje Eurobus a.s. a SAD Lučenec.
V obci je zriadená jedna zastávka Bohúňovo č. 108.

Bohúňovo – Plešivec: 5,1 km
Bohúňovo - Rožňava: 23,1 km


Bretka

Cestná doprava:
Osobnú dopravu v obci zabezpečuje Eurobus a.s. a SAD Lučenec.
V obci sú zriadené dve zastávky prvá Bretka - rázcestie a druhá v obci.

Bretka – Plešivec: 10,9 km
Bretka – Rožňava: 29,0 km


Čoltovo

Cestná doprava:
Cez obec prechádza medzinárodná cesta E571 so smerom Bratislava-Nitra-Zvolen-Lučenec-Rožňava-Košice.
Osobnú dopravu v obci zabezpečuje Eurobus a.s. a SAD Lučenec.
Obec má zriadenú jednu zastávku Čoltovo, čakáreň.

Čoltovo – Rožňava: 25,5 km
Čoltovo – Plešivec: 7,4 km


Dlhá Ves

Cestná doprava:
Cez obec vedie cesta II/587. Na území obce sú zriadené tri zastávky: Ferdi rancs, PD a Jednota. Osobnú dopravu zabezpečuje Eurobus a.s.

Dlhá Ves – Plešivec: 7,2 km
Dlhá Ves – Rožňava: 25,6 km


Gemerská Hôrka

Železničná doprava:
Okrajom obce prechádza železničná trať č. 165 Plešivec – Muráň so zastávkou v obci.

Cestná doprava:
Cez obec vedie cesta III/050150 Licince – Gemerská Hôrka – Plešivec a spája obec s cestou II/587 a medzinárodnou cestou I/50 – E 571 Bratislava-Nitra-Zvolen-Lučenec-Rožňava-Košice.
Osobnú dopravu zabezpečuje Eurobus a.s. Obec má zriadené tri zastávky Jednota, závod, Gemerská Hôrka č.190.

Gemerská Hôrka – Plešivec: 3,0 km
Gemerská Hôrka – Rožňava 21,1 km


Gemerská Panica

Cestná doprava:
Osobnú dopravu v obci zabezpečuje Eurobus a.s.
V obci je zriadená jedna zastávka.

Gemerská Panica - Rožňava: 28,2 km
Gemerská Panica - Plešivec: 10,1 km


Hrhov

Železničná doprava:
V severnej časti obce prechádza železničná trať č. 160 Zvolen – Košice.

Cestná doprava:
Z južnej strany obce prechádza medzinárodná cesta E 571, na ktorú je obec napojená cestou III/050251.
Osobnú dopravu zabezpečuje Eurobus a.s. a SAD Lučenec. Obec má zriadenú jednu zastávku na ceste E 571pri Hrhovských rybníkoch a dve zastávky priamo v obci pri ÚNZ a Jednota.

Hrhov – Rožňava: 22,3 km
Hrhov – Plešivec: 36,9 km


Hrušov

Cestná doprava:
Obec je na medzinárodnú cestu E 571 napojená cestou cez Jablonova nad Turňou.
Osobnú dopravu v obci zabezpečuje Eurobus a.s.
Obec má jednu zastávku v obci č.d. 57 a jednu zastávku na odbočke do obce na ceste III/050163.

Hrušov – Rožňava: 21,9 km
Hrušov – Plešivec: 27,6 km
Hrušov – Košice: 56,5 km


Jablonov nad Turňou

Železničná doprava:
V severnej časti obce prechádza železničná trať č. 160 Zvolen – Košice.

Cestná doprava:
Na severnej časti obce prechádza medzinárodná cesta E571 so smerom Bratislava-Nitra-Zvolen-Lučenec-Rožňava-Košice a obec je na ňu napojená cestou III/050163.
Osobnú dopravu v obci zabezpečuje Eurobus a.s. a SAD Lučenec.
Obec má zriadenú jednu zastávku na ceste E 571, dve zastávky priamo v obci: nákupné stredisko a č.d. 38 a jednu pri Eustrim a.s., kompresorová stanica.

Jablonov nad Turňou – Rožňava: 17,6 km
Jablonov nad Turňou – Košice: 52,1 km
Jablonov nad Turňou – Plešivec: 32,2 km


Kečovo

Cestná doprava:
Obec je na cestu II/587 napojená cestou III/050148. V obci je zriadená zastávka pri obecnom úrade a pri kultúrnom dome. Premávajú tu spoje Eurobus a.s.

Kečovo – Plešivec: 13,4 km
Kečovo – Rožňava: 31,8 km


Kunová Teplica

Cestná doprava:
Cez obec vedie cesta II/587, ktorá je napojená južne v Plešivci na rýchlostnú komunikáciu I/50 – E 571 Košice – Zvolen –Bratislava. Severne je napojená na cestu II/526 Štítnik – Rožňava.
Osobnú dopravu zabezpečuje Eurobus a.s. Zriadené zastávky v obci sú „pri kostole“ a „pri rázcestí SMZ“.

Kunová Teplica – Plešivec: 9,0 km
Kunová Teplica – Rožňava: 27,0 km


Meliata

Cestná doprava:
Obec je napojená na cestu III/ 050150 Licince - Gemerská Hôrka – Plešivec.
Osobnú dopravu v obci zabezpečuje Eurobus a.s.
V obci sú zriadené dve zastávky pri obecnom úrade a druhá Meliata RD.

Meliata – Plešivec:
Meliata – Rožňava:


Pašková

Cestná doprava:
Cez obec vedie cesta II/587, ktorá je napojená južne v Plešivci na rýchlostnú komunikáciu I/50 – E 571 Košice – Zvolen –Bratislava. Severne je napojená na cestu II/526 Štítnik – Rožňava.
Osobnú dopravu zabezpečuje Eurobus a.s.
V obci je zriadená jedna zastávka – Jednota.

Pašková – Plešivec: 6,5 km
Pašková – Rožňava: 24,6 km


Plešivec

Železničná doprava:
Na severnej časti obce prechádza železničná trať celoštátneho významu č. 160 Zvolen – Košice a regionálne železničné trate č. 165 smer Plešivec – Muráň a č.166 Plešivec - Slavošovce

Cestná doprava:
Cez obec vedie medzinárodná cesta E 571 Bratislava-Nitra-Zvolen-Lučenec-Rožňava-Košice.
Z južnej strany obec je napojená na cestu II/587 cez Domicu do Maďarskej republiky.
Zo severu je napojená na cestu II/587 do Štítnika.
Osobnú dopravu zabezpečuje Eurobus a.s. a SAD Lučenec. Autobusová zastávka je zriadená na ulici Čsl. Armády - autobusová stanica, na námestí a Plešivec-Hámor.

Plešivec – Rožňava: 18,3 km


Silica

Cestná doprava:
Osobnú dopravu v obci zabezpečuje Eurobus a.s.
Obec má zriadené tri zastávky Silica horáreň, Silica č.123 a Silica Jednota

Silica – Plešivec: 13,8 km
Silica – Rožňava: 21,9 km


Silická Brezová

Cestná doprava:
Osobnú dopravu v obci zabezpečuje Eurobus a.s.
Obec má jednu zastávku pred obecným úradom.

Silická Brezová – Plešivec: 8,0 km
Silická Brezová – Rožňava: 26,3 km


Silická Jablonica

Cestná doprava:
Obec je na cestu E 571 napojená cestou III/050163 cez Jablonova nad Turňou.
Osobnú dopravu zabezpečuje Eurobus a.s. Obec má zriadené dve zastávky Silická Jablonica garáže a Jednota

Silická Jablonica – Jablonov nad Turňou: 5,9 km
Silická Jablonica – Plešivec: 23,7 km
Silická Jablonica – Rožňava: 23,5 km


Slavec

Železničná doprava:
Cez obec prechádza železničná trať č. 160 Zvolen – Košice.

Cestná doprava:
Obec je na cestu I/50 napojená cestou III/050204. Na ceste I/50 sú zriadené zastávky Slavec rázcestie vápenka a Slavec nová cesta. Osobnú dopravu zabezpečuje Eurobus a.s. a SAD Lučenec.

Slavec – Plešivec: 7,2 km
Slavec – Rožňava: 11,6 km


TAXI

Rožňava

Club taxi: +421 907 700 171, +421 910 500 171

RK Taxi: +421 905 157 905

Z.P. Taxi: +421 907 559 250Webový portál pre vyhľadávanie spojov